กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จับมือกองทัพพัฒนาทักษะทหารกล้าเป็นแรงงานฝีมือ ฝึกอาชีพยอดนิยมป้อนตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ เป้าหมายหนึ่งพันนาย
เมื่อเร็วๆ นี้นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทหารกองประจำการที่เข้ารับการฝึกอบรมก่อนปลดประจำการ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การติดตั้งและการประยุกต์ใช้โซล่าร์เซลล์ และช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ทั้งสองหลักสูตรใช้ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง มีทหารกองประจำการเข้ารับการฝึกอบรมรวม 39 นาย

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ทหารกองประจำการหรือทหารเกณฑ์นั้นเป็นกำลังสำคัญในงานด้านความมั่นคง ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ เช่น การช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤตน้ำท่วม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน ทหารที่ปลดจากกองประจำการจะกลับสู่ภูมิลำเนาไปใช้ชีวิตประกอบอาชีพตามที่ตนเองต้องการ การเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่ทหารกลุ่มนี้จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพอิสระ หรือสมัครเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงดำเนินโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ โดยประสานความร่วมมือกับกับหน่วยงานกองทัพในพื้นที่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพต่างๆ ที่สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือสาขาที่สามถนำไปประกอบเป็นอาชีพอิสระได้ เช่น สาขาเทคนิคการเตรียมพื้นผิวงานสีรถยนต์ สาขาช่างก่ออิฐฉาบปูน สาขาช่างแต่งผมบุรุษ สาขาการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น โดยในปี 2566 มีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 1,000 นาย ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 51 จังหวัด ปัจจุบันฝึกอบรมไปแล้ว 809 คน (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566)

“ทหารเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นแรงงานที่ดี คือมีระเบียบวินัยและร่างกายที่แข็งแรง สามารถทำงานในสถานประกอบกิจการได้ หรือกลับไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น” นางสาวบุปผา กล่าว

ที่มา : ryt9

 

ติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่  queenslandmultimediaawards.com